Adatkezelési irányelvek

A Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), mint a Market Central Ferihegy (2220 Vecsés, Fő út 246-248.) bevásárló park tulajdonosa kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési szabályzatban („Szabályzat”) és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap fenntartja a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap adatkezeléseivel kapcsolatos aktuális és hatályos adatvédelmi irányelvek letölthetők a marketcentral.hu oldalról. Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit kérjük, írja meg az info@marketcentral.hu email címre.

Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési szabályok összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos alábbi jogszabályoknak:

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

1. MEGHATÁROZÁSOK

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
1.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
1.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
1.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

2. AZ ADATKETELÉS ESETEI

Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson kivéve azon adatokat, amelyek kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Ezúton felhívjuk az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap részére adatokat közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett személy hozzájárulásának beszerzése.

2.1. A marketcentral.hu – szerver naplózása
A marketcentral.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

2.1.1. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a honlap optimalizálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
2.1.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
2.1.3. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével, operációs rendszerével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
2.1.4. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
2.1.5. Adatfeldolgozó: Szubjektív Média Kft. (1115 Budapest, Etele út 64/b) és az általa megbízott esetleges alvállalkozó adatfeldolgozók.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A portál html kódja az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap -tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A marketcentral.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

2.2. A marketcentral.hu – honlap saját cookie kezelése
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

2.2.1. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (JSESSIONID).
2.2.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a weboldalon felugró tájékoztató popup alapján.
2.2.3. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
2.2.4. Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig. (PHPSESSID).

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

2.3. Market central hírlevél
2.3.1. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a hírlevélre feliratkozók részére, tájékoztatás a Központtal kapcsolatos aktuális információkról, akciókról, eseményekről, kapcsolattartás.
2.3.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
2.3.3. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési év, felhasználó címének irányítószáma, a feliratkozót érdeklő témák, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
2.3.4. Az adatkezelés időtartama:
• a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 72 óra, egyébként
• a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.
2.3.5. Adatfeldolgozó: Szubjektív Média Kft. (1115 Budapest, Etele út 64/b) és Besocial Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 3-5.). Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142435/2018.

A hírlevél üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
• e-mail útján az info@marketcentral.hu címen, továbbá
• postai úton a Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap, 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.;.címén.

2.4. Facebook nyereményjáték
Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap és a Market Central Ferihegy Bevásárló Park egyes bérlői a www.facebook.com/MarketCentral címen elérhető oldalon időszakonként közös nyereményjátékot szerveznek. A nyereményjátékban társszervezőként eljáró bérlő az adott nyereményjátékban kerül megjelölésre.

2.4.1. Az adatkezelés nyilvántartási számok a játékoknál egyedileg elérhetők.

2.4.2. Az adatkezelés célja: az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap által a www.facebook.com/MarketCentral címen elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról kapcsolattartás.
2.4.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
2.4.4. A kezelt adatok köre: azonosítószám, e-mail cím, a játékos életkora sávosan, lakhelyének települése, valamint a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyiigazolvány-száma és aláírása.
2.4.5. Az adatok törlésének határideje:
• a rögzített adatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek,
• a hírlevél feliratkozásához adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap,
• a nyeremény átvételi elismervényen felvett adatok (a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyiigazolvány-száma és aláírása) tekintetében a Számviteli tv. ide vonatkozó szabályozása szerint.
2.4.6. Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve a www.facebook.com/MarketCentral oldalon közlésre kerül.
2.4.7. Adatfeldolgozó: Szubjektív Média Kft. (1115 Budapest, Etele út 64/b) és Besocial Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 3-5.).

2.5. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap  számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a DiMa.hu Kft., Iroda címe: 4026 Debrecen, Borz u. 1. fsz/2. cím alatt elhelyezett szerverein találhatók meg.

Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE, PANASZKEZELÉS

Név: Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.;
Cégjegyzékszám: 01-10-044157
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Adószám: 11895336-2-41
E-mail: info@marketcentral.hu